Wintervergadering 2023

Verslag jaarvergadering Gudsekop

Datum: 28  januari 2023

Locatie: Parnassos Utrecht

In aanwezigheid van een twintigtal belangstellenden en drie bestuursleden vindt de jaarvergadering 2023 van stichting de Gudsekop plaats. Bijna iedereen is er om 15:00 uur, een enkeling schuift iets later aan omdat het repeterende koor op de eerste verdieping zo ook zijn aantrekkingskracht heeft.

De vergadering trapt af met een toelichting door de drie bestuursleden Diede, Fred en Bart over het jaarplan 2022 en een vooruitblik naar seizoen 2023. De highlights:

 • De verlaagde tarieven voor deelnemers van trainingen (tot maatniveau) was een succes;
 • Het bleek moeilijk open weekenden rond te krijgen;
 • Het schip is technisch in een prima staat;
 • Er is weer budget om PR acties op te pakken;
 • Reinder treedt als bestuurslid terug; de vergadering neemt onder dankzegging, afscheid. Het bestuur bestaat nu uit een drietal. Om alle ambities waar te maken is uitbreiding zeer wenselijk. De vergadering doet uitdrukkelijk een oproep aan alle potentiële kandidaten zich aan te melden!

Vanuit de zaal is er reactie en reflectie op de volgende onderdelen uit de terugblik en vooruitblik van het bestuur:

 • Toekomst Popma: Herre is met pensioen maar de jachtwerf Popma gaat door, en de Gudsekop is daar onder vergelijkbare condities welkom;
 • Er wordt aandacht gevraagd voor structureel onderhoud en oude lagen verf. Hiervoor is aandacht: de bolders zijn recent volledig gedaan en opnieuw gelast. Ook het dek is kaal geweest;
 • Hoe is het met de ANBI-status van Stichting de Gudsekop: Deze is bijna geregeld, met RvT is besproken dat dit in juni een feit zou moeten kunnen zijn, hiervoor zijn kleine aanpassingen in de statuten en website noodzakelijk. De notariskosten zijn niet in de begroting opgenomen. Kent iemand nog een bevriende notaris? (niet in de zaal, maar wellicht wel onder de lezers van dit verslag);
 • Het bestuur is heel blij met de giften in natura, extra fijn als bonnetjes na aanschaf toch ingeleverd worden zodat er overzicht blijft over de gemaakte kosten en ook de BTW nog teruggevraagd kan worden;
 • Betreffende reiskosten is het bestuur ook blij dat deze veelal voor eigen rekening worden genomen. Is de ANBI-status een feit dan volgt nog een schrijven hoe dan met reiskosten om te gaan. Wellicht zijn dan naast niet declareren nog meer voordelen te behalen. Dit geldt wellicht ook voor een vrijwilligersvergoeding wordt geopperd;
 • De inkomsten verhuur hebben onder de begrootte inkomsten gepresteerd, met name omdat deze wel heel optimistisch ingestoken waren en er door corona in het voorjaar minder werd gevaren;
 • Gudsekop in the picture: hoe zorgen we vor nieuwe aanwas? Opties: is strontrace training of ‘Skoalle op de Fryske Marren” (als variant op School at sea-concept) nog een idee?;
 • GROS gaat nu niet uit van (neven)opbrengsten uit subsidies/veilingen terwijl juist bij grote vervangingen dit wel te realiseren is (wijst ook het verleden uit). Donaties of giften of çrowdfunding’ voor een specifieke klus of project of onderdeel werkt vaak goed en aansprekend;
 • Zet zo veel mogelijk van de centen op een spaar- ipv betaalrekening zo maak je de kans op een ‘hack’ en daarbij verlies van gelden zo klein mogelijk;
 • Is 125% inkomsten op open weekenden begroten tov de realisatie van vorige vaarseizoen niet al te optimistisch? Doordat er vorig jaar maar 4 weekenden doorgingen lijkt uitgaan van 125%, 5 weekenden inkomsten niet onrealistisch.

Een meer uitgebreide discussie is er over het plan de tuigage van de Gudsekop te certificeren zoals dit ook bij de Bruine vloot (meer dan 12 betalende opstappers) gewoon/verplicht is.

 • Het gaat een cyclus van inspecties worden. Binnen twee weken start deze met schip op de wal, met de rondhouten zonder beslag. Over anderhalf jaar is dan een inspectie als de Gudsekop opgetuigd is.

De zaal geeft op dit onderwerp enkele aandachtspunten mee:

 • Hoe ziet het kader eruit van de punten waar naar gekeken gaat worden?
 • Wat zijn de (juridische) consequenties van non compliance zijn?
 • Wat is de insteek, is het een 0-meting of willen we het certificaat hebben?
 • We moeten niet in de eigen voet schieten als er onvolkomenheden uitkomen!
 • Wellicht polsen bij de BBZ betreffende de mogelijk- en onmogelijkheden!
 • Proefschip zijn voor de categorie schepen met minder dan 12 betalende opstappers!
 • Logboek materiaal bijhouden!

Tot slot gaat de groep in het laatste kwartier in drie kleinere groepjes uiteen om te brainstoren over:

Vaarschema

Interne en externe communicatie

 • Houdt de communicatie /pr dicht bij huis .
 • Zorg dat elke schipper/maat kaartjes uitdeelde tijdens het varen aan potentieel deelnemers (bv als je op steiger ligt even bij buren langs lopen). Nodig mensen uit om aan boord te kijken. Zorg als schippers en maten voor mond tot mond reclame vanaf het schip.
 • Probeer nog eens rondje zeilverenigingen te doen. Is al vaak gedaan en meestal levert het iets op.
 • Beperk je energie in Facebook, Instagram en LinkedIn. Zorg dat je daar te vinden bent met info voor externe. 
 • Zorg dat de website op meerdere zoektermen hoog scoort! Dus bv op skutsje Fryslân.
 • IFKS en Strontrace hebben vaak hun eigen circuit al om te leren varen.
 • Nodig voor de winter vergadering ook maten in opleiding en actieve deelnemers uit (niet alleen maten en schippers).

Werving

Bij elke groepje sloot een ‘verzamelaar’ aan om de punten die daar genoemd zijn mee te nemen voor een verdere uitwerking.

Vervolgens trok een grote groep richting kroeg, wat daar gebeurde laten we over aan de fantasie.

Wintervergadering 2022

Klokslag 3 uur in de middag opent vertrekkend voorzitter Eltjo de vergadering met een korte terugblik op het afgelopen jaar.

Het afgelopen jaar is weinig gevaren dankzij Corona. Het voorseizoen lag de Gudsekop op de kant. Eind juni is de Gudsekop toch opgetuigd en is het vaarseizoen dan toch van start gegaan. Zeilen op de Gudsekop is topsport, dus veel kán! Besloten was in overleg met Tusken de Marren om de ligplaats, in verband met vermeend kostenvoordeel, onder te verhuren. Omdat uiteindelijk toch redelijk veel in Akkrum “gelegen” is, kostte de ligplaats even veel als vorig jaar. Het bestuur realiseert zich dat de onderverhuur van de ligplaats niet heel helder is gecommuniceerd waardoor onnodige verwarring en discussie is ontstaan. Komend jaar hebben we gewoon weer onze eigen, vaste ligplaats. Fijn!

Helaas zijn, eveneens dankzij Corona, geen trainingen gevaren en geen nieuwe maten en schippers opgeleverd.

Communicatie en PR waren dit jaar door, enerzijds een klein bestuur en anderzijds door Corona-perikelen, wat ondergesneeuwd geraakt. Dit heeft de aandacht van het bestuur. Graag ondersteuning, alle hulp is welkom!

Afgelopen jaar draaide de nieuwe website bij een nieuwe “provider/host” goed. Omdat veel @gudsekop.nl e-mailadressen in gebruik zijn, draaide dat deel nog bij de oude “provider/host”. Reinder is de bouwer en technisch beheerder van de websites. Gestreefd wordt zsm alles bij de nieuwe provider/host onder te brengen.

De roefzoom heeft 5x plaatsgevonden zoals gepland. Omdat het aantal deelnemers terugliep en er geen nieuwe onderwerpen waren, is geen nieuwe serie georganiseerd. Marianne Scheepswijs, of voor de oude garde: Marianne met de klompjes, heeft binnen haar school goede ervaringen met on-line lessen. Verder geeft zij aan dat bij haar cursisten veel belangstelling is voor “varen zonder motor” en dat dus mogelijk kruisbestuiving/samen optrekken mogelijk is. Zij biedt zich aan om met SAMEN met andere enthousiastelingen te kijken of en hoe on-line ondersteunend kan zijn aan de Gudsekop opleiding.

Voor wat op het gebied aan onderhoud is gerealiseerd, wordt verwezen naar het jaarverslag. Op dit vlak is niet veel bijzonders te vermelden behalve dat door minder varen in 2020 en 2021 ook de kosten voor het onderhoud lager zijn uitgevallen. Aandachtspunten zijn nieuwe gaatjes (roest) bij de bolders en putten onder de mast. Fred, “onze” man van het onderhoud, geeft terecht aan dat we onderhoud SAMEN doen (net zoals varen). Het is belangrijk om in de betreffende Excel-sheet  te vermelden wat in een weekend gedaan is aan onderhoud en wat (misschien) in de (nabije) toekomst aandacht verdient. Ook bij onderhoud duikt de QR-code op, dit zou een directe toegang geven tot het online onderhoudsschema. Gebruik het! De QR-code zal een boord te vinden zijn.

Peter geeft aan dat de magneten van de thermokoppels van de gaspitten (gelukkig) nieuw verkrijgbaar zijn. Ik vermoed dat Peter heeft aangeboden e.e.a. te regelen en repareren.

De nagelbank was verrot. IJsbrand heeft een nieuwe laten maken die, vers in de verf, gemonteerd zal zijn bij de start van het vaarseizoen.

Financiën zijn, ondanks Corona (of dankzij?) op orde. Weliswaar minder inkomsten door minder varen, maar meer inkomsten door meer donaties en hogere prijzen. Dit gecombineerd met de, eerder genoemde, lagere onderhoudskosten en wel inkomsten uit merchandise maar geen aanschaf van nieuwe merchandise, leidt tot een positief resultaat (financieel). Aandachtspunt is dat het merchandise formulier goed ingevuld moet worden. Mede van belang voor de belastingaangifte!! Vragen: bel/app Bart! De kascommissie heeft de afrekening van 2021 inmiddels goedgekeurd.

Bestuursbezetting en -samenstelling:

De RVT en kascommissie zijn, zowel kwalitatief als kwantitatief, goed bemenst. Het bestuur kan extra handjes gebruiken. Tjebbe neemt na zes!! jaar afscheid als opleidingscommissaris. Deze post wordt overgenomen door Reinder. Reinder is zelf (nog) geen maat of schipper. Dat lijkt geen probleem. Natuurlijk legt dit wel extra opleidingsdruk op hem! Sofie trekt zich terug als secretaris/PR-commissaris. Eltjo neemt na tien!!! jaar afscheid als voorzitter. Zijn rol wordt overgenomen door Diede. Natuurlijk allen super bedankt voor jullie inzet en inbreng. Zonder bestuur en vrijwilligers bestaat de Stichting niet en kan de Gudsekop niet varen. Als dank wordt de vertrekkende bestuursleden een cursus aangeboden: eten uit de armen van de zee! Smakelijk eten en uw notulist krijgt graag een keer zo’n maaltje voorgeschoteld! Graag NA het volgen van de cursus!

Vooruitblik

Het nieuwe jaar is begonnen. Omdat Fred kampt met de langdurige en onaangename naweeën van een Corona-besmetting, wordt hij bij de daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud ondersteund door Reinder. Zoals reeds eerder verwoord: onderhoud doen we SAMEN. Dus een oproep aan iedereen om haar of zijn steentje bij te dragen. Het optuigen wordt de startactiviteit van een heel zeilweekend. Optuigen is super nuttig (en leuk en gezellig) voor onervaren EN ervaren bemanning. Door de rest van het weekend te gaan varen is het idee dat het niet door een klein groepje maar door een wat grotere groep gedaan zal worden. BE there! Dit jaar geen grootse onderhoudsklussen. Voor 2023 staat de giek op de planning. Hopelijk is dat (nog) niet nodig en gaat de giek nog wat langer mee dan het onderhoudsschema aangeeft. Peter stelt voor een keer een nieuwe gasbun te maken omdat deze, door reparaties, te klein is. De jaagtuigjes zijn nieuw gemaakt door José (Schippers). Deze moeten bij haar worden opgehaald.

Communicatie is een post binnen het bestuur die vacant is. In één van de breakout-rooms wordt aan communicatie aandacht besteed.

Financiën. Bart zet uiteen dat hij drie scenario’s heeft uitgewerkt: Geen Corona, Niet varen, 50/50 seizoen. Om de eventuele financiële drempel weg te nemen voor mensen om te beginnen met trainingen wordt de trainingsprijs met 75% verminderd voor mensen die wel trainen en nog geen maat zijn (ik weet niet of Reinder deze extra stimulans nodig heeft én, zoals ik begrijp, is het niet verplicht aanspraak te maken op deze korting). Omdat dit pas vanochtend is besloten, is deze inkomstenderving nog niet verwerkt in de begroting. De winst verdampt hiermee als sneeuw voor de zon. Donaties zijn en blijven heel belangrijk. Met een QR-code kun je, staande de vergadering, super eenvoudig doneren. Daar wordt dan ook direct gebruik van gemaakt! Diede gaat onderzoeken of voor donaties, legaten en schenkingen aan de Gudsekop een ANBI-status kan worden verkregen. Dan betaalt de belastingdienst ook mee want schenkingen aan ANBI zijn fiscaal aftrekbaar dus voor hetzelfde geld: meer schenken! Eerder is dit niet gelukt. Mogelijk door “slimmer” aanvragen dat het toch mogelijk blijkt de Gudsekop als “goed-doel” erkend te krijgen. Tip: neem de Gudsekop op in je testament!

Vier break-out rooms:

Betrokkenheid/communicatie bemanning: Stimuleren van betere/meer overdracht van de ene schipper naar de volgende schipper. Dit lijkt een beetje in het slop geraakt. Dit kan via app/mail: handig voor lijstjes en om te zenden. Voor het meer persoonlijke contact en de interactie kan het ondersteundend zijn om ook te bellen.De bemanningsapp is een goed medium voor het bestuur om te “zenden”. Het is fijn als dit kanaal “schoon” blijft en dat dus niet te veel onderling “gekletst” wordt. Zoals het nu gaat , gaat dit redelijk goed. Bemanningsmail is een goed medium om periodiek de belangrijke punten, die mogelijk al eerder via de app gedeeld zijn, te bundelen en daarmee nogmaals onder de aandacht te brengen. Het is belangrijk dat zorgvuldig en met respect voor ieders inbreng gecommuniceerd wordt. Het is “dodelijk” als iemand een initiatief ontplooit en daar vanuit het bestuur geen aandacht meer aan besteed wordt. Marjon werpt zich op om (met anderen!) in de zomer een bemanningsweekend te organiseren.
Merchandise: T-shirt’s een vaste waarde (goede kwaliteit eco-katoen graag)! Theedoeken, ook handig als mensen deze vergeten zijn! Kanttekening daarbij is dat nieuwe theedoeken geen vocht opnemen…. dus eerst wassen voor ze aan boord komen. Nekhanddoek (idem). Steentjes/borrelglaasjes met logo. Verjaardagskalender. Manilla-proof zeilhandschoenen.
Nieuwe aanwas: Kruisbestuiving met andere organisaties. Bij verhuur meer aandacht voor training en opleiding. Starters-weekend. Introducee-weekend. Naast de schuifmaat een probeermaat!
Corona, zeilen op de Gudsekop en QR-code samenleving: Mocht het noodzakelijk zijn om QR-codes te gaan scannen dan moet dit goed gecommuniceerd worden. Schippers hebben hier dan een rol in. Mocht dit tot gedoe leiden aan boord dan lijkt het een goed idee dat er een bestuurslid is waarop terug gevallen kan worden. Gudsekop-beleid maken op een zwalkend overheidsbeleid is vrijwel onmogelijk. Wat mag, kan en moet zal door het jaar veranderen. Een uitdaging voor het bestuur is om duidelijk haar beleid te communiceren en onderbouwen (zoveel mensen, zoveel meningen en schippers zijn per definitie eigenwijs en eigengereid….).

Tot slot

Vergeten te notuleren alle onderlinge bedankjes, zeker aan alle bestuursleden, vertrekkend, blijvend en nieuwe! De Gudsekop is van ons allemaal en verdient al onze liefdevolle zorg en aandacht. Mijn persoonlijke wens is dat we dit jaar gewoon kunnen varen zoals we dat al vele decennia doen, inclusief borrelen in de roef en met zijn allen slapen in het ruim (OK, die tentjes zijn ook wel fijn, zeker als de snurkers zich daar terugtrekken). Natuurlijk wens ik ook dat we volgend jaar gewoon weer in Kafé Averechts samenkomen; wat mij betreft niet alleen met bemanning maar juist ook met opvarenden die (nog) geen bemanning zijn. Ik mis het samenkomen en het samen een biertje drinken enorm! En, mijn excuses voor alles wat ik vergeten ben te notuleren en mijn mogelijk ietwat gekleurde weergave van het besprokene (ik ben ook schipper….)…..


Uw notulist, Ruud den Hartog

16 januari 2022

Verhuuraanvragen voor 2022 zijn weer mogelijk

Hoewel de onzekerheid die Corona geeft blijft voortduren, willen we toch alvast een nieuw vaarschema voor 2022 gaan samenstellen. Ook nu is het mogelijk om aan te geven welk weekend je wilt huren. Omdat het altijd een flinke opgave om zoveel mogelijk huuraanvragen in te kunnen plannen, hebben we weer een schema gemaakt met de beschikbare weekenden. Dat schema vind je hier.
In het schema staan in het rood de momenten die (voorlopig) niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld doordat er dan een training plaatsvindt.

Om iedereen een eerlijke kans te geven, behandelen we alle huuraanvragen die voor 2 januari worden ingediend alsof ze tegelijk zijn binnengekomen. Momenten waarvoor al een aanvraag is ingediend zijn in het schema oranje. Je kunt nog steeds voor dat moment een aanvraag indienen, maar om de verhuurindeling zo makkelijk mogelijk te maken, vragen we je om waar mogelijk je verhuur op de groene momenten aan te vragen. We verzoeken je om bij je aanvraag minimaal twee voorkeursmomenten door te geven.

Na 2 januari worden jullie verhuuraanvragen voorlopig vastgesteld. In verband met het vinden van bemanning wordt de aanvraag pas eind januari definitief (voor zo ver dat kan qua Corona).

De huurprijzen voor volgend jaar zijn (onder voorbehoud) €675,- voor 2 dagen laagseizoen (maart, april, juli, augustus en oktober) en €765,- voor 2 dagen hoogseizoen (mei, juni en september).

Je kunt aanvraag doen door een mail te sturen naar penningmeester@gudsekop.nl .

Zo veel zin in zeilen!

Na lang naar cijfers en persconferenties te hebben gekeken, is het eindelijk zo ver dat de Gudsekop weer van wal kan steken!

Omdat de 1,5m regel tijdens het varen niet geldt, maar er voor en er na wel, kunnen we nog geen meerdaagse tochten (en dus ook geen weekenden) aanbieden. Voorlopig vaart de Gudsekop dus alleen dagtochten waarbij je aan het einde van de middag weer in Akkrum afstapt. Het is wel mogelijk twee dagtochten in een weekend te varen, de avond en nacht kunnen we helaas de faciliteiten van het schip niet ter beschikking stellen. Hopelijk is het dit najaar mogelijk om wel weer langer aan boord te zijn, maar dat kunnen we alleen maar afwachten.

De vaarkalender is aangepast en de bemanning heeft er weer zin in. We zien iedereen dus graag weer aan boord!

Wintervergadering 2021: Gudsegevoel vanaf de bank

Wanneer ik denk aan de jaarlijkse wintervergadering is een middag op de bank niet het eerste wat in me opkomt. Vorig jaar maakte ik ‘m voor het eerst mee en sinds ik de deuren van de Averechts achter me dichttrok keek ik uit naar de volgende editie. Ik vond het zo gezellig om iedereen te zien en spreken (en weet nu dat pizza net wat lekkerder smaakt na het prisoners-dilemma dat komt kijken bij het bestellen ervan). Vandaar ook dat ik ietwat opzag tegen dit jaar: online vanaf de bank kan nooit zo leuk en gezellig zijn als live in een café.

Niets bleek minder waar te zijn. Terwijl ik in de virtuele vergaderruimte wachtte op het startschot kwamen er telkens nieuwe hoofden in beeld met “Heey wat leuk om jou weer te zien!” en “Hoe is het?”, precies zoals vorig jaar in het café. Het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar ik voelde dezelfde gezelligheid vanaf het scherm mijn studentenkamertje vullen. 

Nadat iedereen in kleinere groepjes heeft bijgekletst in de zijruimtes van de virtuele vergadering verschijnen alle 35 hoofden tegelijkertijd op mijn scherm en kan de vergadering beginnen. Voor wiens hoofd daar niet tussen zat benoem ik de (wat mij metreft) belangrijkste hoofdlijnen:

Te beginnen met het feit dat het bestuur completer dan ooit is: Reinder vult het bestuur aan, waardoor dat nu 6 leden telt. Zijn toevoeging bewijst zich direct nuttig: samen met Tjebbe heeft hij hard gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe website, die inmiddels online staat. Naast deze zeer positieve ontwikkelingen heeft het bestuur helaas ook een ietwat verdrietige mededeling. Na veel overleg afgelopen jaar bereikten bestuur en RvT de consensus dat het verhuur niet plaats kan vinden zolang de anderhalvemetersamenleving in stand blijft. Dit heeft natuurlijk repercussies voor het financiële plaatje van de Gudsekop. Na verschillende scenario’s te hebben doorgerekend hebben bestuur en RvT besloten het schip voorlopig op te bokken op de werf. Dit scheelt een hoop in onderhouds- en stallingskosten, waardoor de financiële schade van de crisis beperkt wordt. Gelukkig blijft de mogelijkheid bestaan om, zodra dat weer kan en mag, het schip te water te laten en gewoon weer volop te varen. 

Met dat in het achterhoofd wordt ook het vaarschema geopend. Voor nu worden alle boekingen tot en met april afgezegd. Iedereen hoopt natuurlijk dat daarna de mogelijkheid tot meerdaagse tochten weer bestaat! Tot die tijd kunnen we alsnog het vaargevoel naar de woonkamer halen: Tjebbe organiseert vanaf 21 maart elke twee weken een virtuele roef-sessie. Hierbij geeft, net als in het “echt”, een Gudsekopper een kort theorielesje over het varen op de Gudsekop. Iedereen mag zich opgeven om een lesje te verzorgen en/of te volgen. Voorbeelden van onderwerpen die nu op de planning staan zijn de natuurkunde achter het zeilen, leiderschap aan boord en de knopen/steken die je ècht moet kennen als je weer aan boord stapt. 

Terwijl iedereen nog gezellig napraat en verder discussieert in de verschillende hoeken van het virtuele vergadercafé, scroll ik met weemoed door mijn mapjes met Gudse-foto’s. Ik mis het zeilen, de emmer met de brede rand en het gevoel van een zonverbrand gezicht na een zomertraining. Ik ben zeer positief verrast door het gezellige Gudsekop-gevoel dat van mijn scherm spatte en klap tevreden mijn laptop dicht, maar ik kan niet wachten tot we elkaar weer aan boord ontmoeten. Tot die tijd draag ik met trots mijn Gudsetrui tijdens het dagelijkse ommetje en denk ik aan jullie wanneer ik ‘s avonds mijn olielampjes aansteek.

Veel liefs,

Sofie

Wintervergadering 2021

Bij deze de uitnodiging voor de traditionele wintervergadering! Dit jaar in een iets minder traditionele vorm uiteraard..

Zaterdag de 30e januari online, mail bestuur@gudsekop.nl voor de zoom-link. Inloop om in kleine groepjes bij te kletsen vanaf 14:30, start 15:00. Om 16:00 is het inhoudelijke deel wel afgelopen, gelukkig is er aansluitend weer de mogelijkheid in kleine groepjes door te kletsen.

Tot de 30e!

Groetnis namens het hele bestuur,

Eltjo Bazen