Voorwaarden

Op deze pagina leest u onze algemene voorwaarden en onze privacyvoorwaarden.

Algemene voorwaarden activiteiten

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1. De overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben komt tot stand tussen de klant en Stichting de Gudsekop, hierna de noemen de ‘Stichting’. De overeenkomst behelst het tegen betaling meevaren op skûtsje De Gudsekop gedurende één of meerdere dagen, alsmede de overnachting aan boord, hierna te noemen de ‘activiteit’. Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan diegene die daadwerkelijk aan de activiteit deelneemt.

Artikel 2 Informatie door de reiziger

1. De klant verstrekt de Stichting alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadressen.

2. De klant dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van hem en zijn door hem aangemelde deelnemers (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de deelnemers dan wel andere deelnemers, de bemanning, het schip of bezittingen van derden. De klant is zich ervan bewust dat de vertegenwoordiger van de Stichting (bijvoorbeeld de schipper) iemand het recht op deelname aan de overeengekomen activiteit kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt.

3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, verklaart de klant dat hij en de door hem aangemelde deelnemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn deel te nemen aan de activiteit zoals omschreven op de website van de Stichting.

3. Indien de klant in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze klant of een door hem aangemelde deelnemer door de Stichting of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 2 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1. Aanbod en aanvaarding
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van het aanbod van de Stichting inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de klant schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. Door de bevestiging van de boeking door de Stichting is de klant aan deze overeenkomst gebonden.

2. Herroeping aanbod
Het aanbod van de Stichting is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 16.00 uur de eerste werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De klant heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de Stichting niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde klant – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

4. Opzegging Stichting wegens te geringe deelname
De Stichting heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen voor de geboekte activiteit kleiner is dan zes. Deze opzegging geschiedt schriftelijk uiterlijk één week voor het begin van de activiteit. De Stichting kan deze termijn verkorten wegens overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan een annulering van een deelnemer minder dan één week voor het begin van de activiteit. De artikelen 9 en 10 zijn niet van toepassing.

5. Aanmelder
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de klant(en) enerzijds en de Stichting anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
c. De (andere) deelnemers(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.

6. Gegevens en voorbehouden in publicatie
De informatie op de website van de Stichting, www.gudsekop.nl maakt mede deel uit van de overeenkomst.

7. Vertrek- en aankomsttijden
De vertrek- en aankomsttijden alsmede de lokatie waar de activiteit begint en eindigt worden minimaal één week voor het begin van de activiteit aan de klant bekend gemaakt. Deze tijden en plaatsen zijn definitief, met dien verstande dat de eindtijd en het eindpunt van de activiteit altijd bij benadering gegeven worden. De Stichting kan hier binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 9 en 10 niet van toepassing.

Artikel 4 Betaling, rente en incassokosten

1. De volledige reissom dient binnen 10 dagen het totstandkomen van de overeenkomst te worden voldaan.
2. De klant is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de klant niet tijdig heeft betaald, zendt de reisorganisator de klant een kosteloze betalingsherinnering, waarin de klant een termijn van tien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De Stichting heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

4. De klant die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de Stichting heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door de reisorganisator gemaakte redelijke incassokosten.

Artikel 5 Reissom

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen op de website van de Stichting vermeld.

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze de Stichting bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

Artikel 6 Wijzigingen door de reiziger

1. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende deelnemers door de klant wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 8 van toepassing is.

Artikel 7 In-de-plaatsstelling

1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de klant zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
– de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
– het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

2. De wijzigingskosten voor in-de-plaatststelling bedragen € 15.

3. De aanmelder, de klant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de Stichting voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 2 bedoelde wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 8 Annulering door de klant

1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de klant, kan de Stichting de klant naast eventueel verschuldigde administratiekosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
– bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 20% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
– bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

2. Deelannulering
a. Indien een klant heeft geboekt voor meerdere deelnemers en hijzelf of één van de door hem aangemelde deelnemers annuleert de activiteit, dan is de klant de annuleringskosten genoemd in het vorige lid verschuldigd.

3. Minder schade
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

6. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren (maandag t/m vrijdag 9 tot 17 uur) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

7. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 7 van toepassing.

Artikel 9 Opzegging of wijziging door de Stichting

1. De Stichting heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Een gewichtige omstandigheid voor de Stichting is in ieder geval (verwachte) weersomstandigheden die onder de gegeven omstandigheden een veilige vaart (zouden) hinderen.

4. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de klant of de door hem aangemelde deelnemers kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de Stichting kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Stichting. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 10. Deze schade kan nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke reissom.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de Stichting noch aan de klant of de door hem aangemelde deelnemers kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Indien redelijkerwijs mogelijk dan zal de Stichting de klant in dit geval een alternatieve vertrekdatum aanbieden.

d. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een wijziging door de Stichting ten gevolge van een gewichtige omstandigheid.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en overmacht

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de Stichting verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de klant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 13 lid 1.

3. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de Stichting onverminderd het bepaalde in de artikelen 11 en 12 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de Stichting is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de klant; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteit begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de Stichting of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

5. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 11 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

1. De Stichting is niet aansprakelijk indien en voorzover de klant zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

2. Indien de Stichting jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de Stichting voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator.

Artikel 12 Verplichtingen van de reiziger

1. De klant en de door hem aangemelde deelnemer(s) zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de Stichting of haar vertegenwoordiger ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit en zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.

2. a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de Stichting of haar vertegenwoordiger van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de Stichting in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 2 sub a voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de klant niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

3. De klant of een door hem aangemelde deelnemer is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 13 lid 1 te voldoen.

Artikel 13 Klachten tijdens de reis

1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 10 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich melden bij de bemanning van het schip. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de Stichting.

2. Indien de klant of de door hem aangemelde deelnemer niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de Stichting of haar vertegenwoordiger daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Klachten na de reis

1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de activiteit of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de activiteit geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Stichting.

2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de klant van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de Stichting te worden ingediend.

3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de Stichting niet in behandeling genomen, tenzij de klant hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. De Stichting geeft de klant hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

4. De reisorganisator zal uiterlijk twee maanden na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Terzake van geschillen is, indien partijen niet tot een regeling in onderling overleg komen, de Rechtbank Amsterdam bevoegd.

b Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de activiteit (of, indien de activiteit geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de activiteit (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de Stichting op deze termijnen een beroep doet.

Algemene voorwaarden webshop

Momenteel zijn er (nog) geen algemene voorwaarden wat betreft de webshop.

Privacy voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 november 2018.  

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.  

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stichting de Gudsekop. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting de Gudsekop niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.  

Stichting de Gudsekop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Het gaat om naam, adres, emailadres, telefoonnummer en historische gegevens over boekingen bij ons. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting de Gudsekop of die van een derde partij en worden tijdelijk bewaard in beveiligde emailboxen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij verwijderen de gegevens 10 jaar na de laatste wijziging, tenzij u aanmgemeld bent voor de nieuwsbrief. Voor toekomstige jubilea bewaren wij naam en woonplaats, tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Stuurt u daarvoor een mail naar secretaris@gudsekop.nl.  

Communicatie

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan bewaren we alle gegevens die u heeft ingevuld totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting de Gudsekop, in beveiligde mailboxen of op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.  

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting de Gudsekop of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Wij verzamelen daarbij geen persoonsgegevens.  

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.  

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze bestuursleden en medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. In ieder geval delen we de benodigde gegevens met de bemanning en opvarenden van een zeiltocht waarvoor u heeft geboekt. Daarnaast hebben het bestuur en medewerkers belast met de communicatie toegang tot alle verzamelde gegevens.  

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.  

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. Stuurt u daarvoor een mail naar secretaris@gudsekop.nl.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.  

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.  

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via secretaris@gudsekop.nl.