Voorwaarden

Op deze pagina leest u onze algemene voorwaarden en onze privacyvoorwaarden.

Algemene voorwaarden activiteiten

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1. De overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben komt tot stand tussen de klant en Stichting de Gudsekop, hierna de noemen de ‘Stichting’. De overeenkomst behelst het tegen betaling meevaren op skûtsje De Gudsekop gedurende één of meerdere dagen, alsmede de overnachting aan boord, hierna te noemen de ‘activiteit’. Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan diegene die daadwerkelijk aan de activiteit deelneemt.

Artikel 2 Informatie door de reiziger

1. De klant verstrekt de Stichting alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadressen.

2. De klant dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van hem en zijn door hem aangemelde deelnemers (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de deelnemers dan wel andere deelnemers, de bemanning, het schip of bezittingen van derden. De klant is zich ervan bewust dat de vertegenwoordiger van de Stichting (bijvoorbeeld de schipper) iemand het recht op deelname aan de overeengekomen activiteit kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt.

3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, verklaart de klant dat hij en de door hem aangemelde deelnemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn deel te nemen aan de activiteit zoals omschreven op de website van de Stichting.

3. Indien de klant in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze klant of een door hem aangemelde deelnemer door de Stichting of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 2 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1. Aanbod en aanvaarding
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van het aanbod van de Stichting inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de klant schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. Door de bevestiging van de boeking door de Stichting is de klant aan deze overeenkomst gebonden.

2. Herroeping aanbod
Het aanbod van de Stichting is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 16.00 uur de eerste werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De klant heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de Stichting niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde klant – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

4. Opzegging Stichting wegens te geringe deelname
De Stichting heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen voor de geboekte activiteit kleiner is dan zes. Deze opzegging geschiedt schriftelijk uiterlijk één week voor het begin van de activiteit. De Stichting kan deze termijn verkorten wegens overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan een annulering van een deelnemer minder dan één week voor het begin van de activiteit. De artikelen 9 en 10 zijn niet van toepassing.

5. Aanmelder
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de klant(en) enerzijds en de Stichting anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
c. De (andere) deelnemers(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.

6. Gegevens en voorbehouden in publicatie
De informatie op de website van de Stichting, www.gudsekop.nl maakt mede deel uit van de overeenkomst.

7. Vertrek- en aankomsttijden
De vertrek- en aankomsttijden alsmede de lokatie waar de activiteit begint en eindigt worden minimaal één week voor het begin van de activiteit aan de klant bekend gemaakt. Deze tijden en plaatsen zijn definitief, met dien verstande dat de eindtijd en het eindpunt van de activiteit altijd bij benadering gegeven worden. De Stichting kan hier binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 9 en 10 niet van toepassing.

Artikel 4 Betaling, rente en incassokosten

1. De volledige reissom dient binnen 10 dagen het totstandkomen van de overeenkomst te worden voldaan.
2. De klant is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de klant niet tijdig heeft betaald, zendt de reisorganisator de klant een kosteloze betalingsherinnering, waarin de klant een termijn van tien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De Stichting heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

4. De klant die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de Stichting heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door de reisorganisator gemaakte redelijke incassokosten.

Artikel 5 Reissom

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen op de website van de Stichting vermeld.

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze de Stichting bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

Artikel 6 Wijzigingen door de reiziger

1. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende deelnemers door de klant wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 8 van toepassing is.

Artikel 7 In-de-plaatsstelling

1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de klant zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
– de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
– het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

2. De wijzigingskosten voor in-de-plaatststelling bedragen € 15.

3. De aanmelder, de klant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de Stichting voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 2 bedoelde wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 8 Annulering door de klant

1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de klant, kan de Stichting de klant naast eventueel verschuldigde administratiekosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
– bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 20% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
– bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

2. Deelannulering
a. Indien een klant heeft geboekt voor meerdere deelnemers en hijzelf of één van de door hem aangemelde deelnemers annuleert de activiteit, dan is de klant de annuleringskosten genoemd in het vorige lid verschuldigd.

3. Minder schade
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

6. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren (maandag t/m vrijdag 9 tot 17 uur) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

7. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 7 van toepassing.

Artikel 9 Opzegging of wijziging door de Stichting

1. De Stichting heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Een gewichtige omstandigheid voor de Stichting is in ieder geval (verwachte) weersomstandigheden die onder de gegeven omstandigheden een veilige vaart (zouden) hinderen.

4. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de klant of de door hem aangemelde deelnemers kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de Stichting kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Stichting. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 10. Deze schade kan nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke reissom.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de Stichting noch aan de klant of de door hem aangemelde deelnemers kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Indien redelijkerwijs mogelijk dan zal de Stichting de klant in dit geval een alternatieve vertrekdatum aanbieden.

d. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een wijziging door de Stichting ten gevolge van een gewichtige omstandigheid.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en overmacht

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de Stichting verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de klant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 13 lid 1.

3. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de Stichting onverminderd het bepaalde in de artikelen 11 en 12 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de Stichting is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de klant; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteit begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de Stichting of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

5. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 11 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

1. De Stichting is niet aansprakelijk indien en voorzover de klant zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

2. Indien de Stichting jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de Stichting voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator.

Artikel 12 Verplichtingen van de reiziger

1. De klant en de door hem aangemelde deelnemer(s) zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de Stichting of haar vertegenwoordiger ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit en zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.

2. a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de Stichting of haar vertegenwoordiger van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de Stichting in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 2 sub a voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de klant niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

3. De klant of een door hem aangemelde deelnemer is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 13 lid 1 te voldoen.

Artikel 13 Klachten tijdens de reis

1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 10 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich melden bij de bemanning van het schip. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de Stichting.

2. Indien de klant of de door hem aangemelde deelnemer niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de Stichting of haar vertegenwoordiger daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Klachten na de reis

1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de activiteit of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de activiteit geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Stichting.

2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de klant van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de Stichting te worden ingediend.

3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de Stichting niet in behandeling genomen, tenzij de klant hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. De Stichting geeft de klant hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

4. De reisorganisator zal uiterlijk twee maanden na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Terzake van geschillen is, indien partijen niet tot een regeling in onderling overleg komen, de Rechtbank Amsterdam bevoegd.

b Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de activiteit (of, indien de activiteit geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de activiteit (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de Stichting op deze termijnen een beroep doet.

Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met De Gudsekop;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. De Gudsekop: Stichting de Gudsekop, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 30151180;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of De Gudsekop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door De Gudsekop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en De Gudsekop gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden Webshop van De Gudsekop.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Gudsekop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen De Gudsekop en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij De Gudsekop in te zien zijn en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De Gudsekop is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als De Gudsekop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Gudsekop niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De Gudsekop kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Gudsekop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door De Gudsekop is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Gudsekop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal De Gudsekop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Gudsekop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De Gudsekop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan De Gudsekop bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan De Gudsekop retourneren, conform de door De Gudsekop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan De Gudsekop. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan De Gudsekop heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal De Gudsekop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door De Gudsekop niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De Gudsekop kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien De Gudsekop dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door De Gudsekop tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Gudsekop geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan De Gudsekop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar De Gudsekop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien De Gudsekop dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is De Gudsekop niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

 1. De Gudsekop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat De Gudsekop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door De Gudsekop, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover De Gudsekop kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan De Gudsekop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van De Gudsekop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Gudsekop is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van De Gudsekop en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De Gudsekop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal De Gudsekop het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal De Gudsekop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van De Gudsekop.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Gudsekop tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan De Gudsekop bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Gudsekop te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft De Gudsekop behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen De Gudsekop en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Privacy voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 november 2018.  

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.  

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stichting de Gudsekop. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting de Gudsekop niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.  

Stichting de Gudsekop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Het gaat om naam, adres, emailadres, telefoonnummer en historische gegevens over boekingen bij ons. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting de Gudsekop of die van een derde partij en worden tijdelijk bewaard in beveiligde emailboxen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij verwijderen de gegevens 10 jaar na de laatste wijziging, tenzij u aanmgemeld bent voor de nieuwsbrief. Voor toekomstige jubilea bewaren wij naam en woonplaats, tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Stuurt u daarvoor een mail naar secretaris@gudsekop.nl.  

Communicatie

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan bewaren we alle gegevens die u heeft ingevuld totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting de Gudsekop, in beveiligde mailboxen of op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.  

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting de Gudsekop of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Wij verzamelen daarbij geen persoonsgegevens.  

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.  

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze bestuursleden en medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. In ieder geval delen we de benodigde gegevens met de bemanning en opvarenden van een zeiltocht waarvoor u heeft geboekt. Daarnaast hebben het bestuur en medewerkers belast met de communicatie toegang tot alle verzamelde gegevens.  

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.  

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. Stuurt u daarvoor een mail naar secretaris@gudsekop.nl.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.  

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.  

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via secretaris@gudsekop.nl.